Najważniejszym zadaniem, jakie mają do spełnienia wózki jezdniowe, jest przewożenie towarów, dla których charakterystyczna jest znaczna masa, co ułatwia funkcjonowanie tych firm, w których to magazynowanie i transport są uznawane za podstawę działalności. Oczywiście, język potoczny zna też inne określenia wykorzystywane podczas opisywania tych urządzeń, często mamy więc do czynienia z rakami, widlakami oraz z wózkami widłowymi. Nawiązanie do wideł, które w szczególny sposób zwraca na siebie naszą uwagę, nie jest zresztą przypadkowe, jest to bowiem najpopularniejszy z osprzętów wykorzystywanych w wózkach jezdniowych. Nazwa wózki jezdniowe wydaje się jednak najwłaściwsza, obejmuje bowiem zróżnicowanie charakterystyczne dla tego typu urządzeń. 

Same wózki jezdniowe zalicza się do grupy urządzeń transportu bliskiego (UTB), co sprawia, że nie ma chyba takiej gałęzi przemysłu, w której nie znalazłyby one zastosowania. Ich zróżnicowanie może imponować, mamy bowiem do czynienia zarówno z nieskomplikowanymi wózkami unoszącymi ręcznymi znanymi jako poleciaki, jak i ze skomplikowanymi wózkami systemowymi czołowo bocznymi znajdującymi zastosowanie tam, gdzie spotykamy się z wąskimi korytarzami i magazynami wysokiego składowania. Zarówno zróżnicowanie, jak i sam poziom skomplikowania omawianych tu urządzeń sprawiają, że pojawia się konieczność poruszenia tych kwestii, które są związane z kompetencjami operatora wózka jezdniowego.

Jak zdobyć niezbędne uprawnienia?

Odpowiedź na pytanie o to, jak zdobyć uprawnienia pozwalające na obsługę wózków jezdniowych, nie należy do najłatwiejszych. Wynika to przede wszystkim z tego, że prowadzą do tego przynajmniej cztery drogi. Na pierwszy plan wysuwają się w tym kontekście imienne zezwolenia będące uprawnieniami wewnętrznymi, można jednak starać się również o kwalifikację UDT, książeczkę operatora IMBiGS wydawaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz o instruktaż stanowiskowy. Każda z dróg różni się i odznacza nieco innym charakterem, a do tego nie każda znajduje zastosowanie w odniesieniu do konkretnych zadań. Właśnie ten aspekt ma szczególne znaczenie, mówimy bowiem zarówno o bezpieczeństwie procesów magazynowych, jak i o odpowiedzialności operatora. Jest to jednak stosunkowo proste jeżeli zapiszemy się np. na kurs operatora wózka widłowego w Imagine House.

Uprawnienia wewnętrzne i ich charakter

O uprawnieniach wewnętrznych definiowanych też jako imienna zgoda na to, aby użytkować wózki widłowe, mówi się obecnie jako o jednej z najpopularniejszych dróg zdobywania uprawnień. Mamy z nią do czynienia zwłaszcza w odniesieniu do tych firm, w których mamy do czynienia z dużą rotacja pracowników, a tym samym pracodawcy nie opłaca się organizowanie egzaminu przed członkami komisji UDT. Samo zdobywanie wspomnianych uprawnień nie jest skomplikowane, choć wiąże się z przestrzeganiem kilku zasad. Na pierwszy plan wysuwa się to, że kurs jest ważny jedynie wówczas, gdy został zorganizowany zgodnie z wytycznymi programowymi przygotowanymi i udostępnionymi przez UDT. Na szczęście, sprawdzenie wiarygodności firmy organizującej taki kurs nie jest skomplikowane, na stronach Urzędu Dozoru Technicznego możemy bowiem zapoznać się z wykazem firm posiadających wymagany program szkolenia. Jeszcze w roku 2010 UDT nie był jedynym organem zajmującym się opracowywaniem programów kursów, zadanie to wykonywał bowiem również Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. Obecnie i te programy są przejęte przez UDT, nadal są przy tym aktualne.

operator wózka widłowego

Sam czas trwania kursu jest zróżnicowany i uzależniony od tego, jaki wózek planujemy prowadzić. Każda godzina kursu to tak zwana godzina lekcyjna wynosząca 45 minut. W przypadku wózków jezdniowych naładownych i ciągnikowych kurs trwa 26 godzin, nauka obsługi wózków jezdniowych unoszących – 13 godzin, kurs na wózki podnośnikowe prowadzone oraz zdalnie sterowane trwa 42 godziny, a na wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – 59 godzin. Jeśli chcemy obsługiwać wózki podnośnikowe specjalizowane, w tym zwłaszcza wózki ze zmiennym wysięgiem i te, w których operator jest unoszony razem z ładunkiem, konieczne jest poświęcenie na to 81 godzin. Warto też pamiętać, że czeka nas ośmiogodzinny kurs poświęcony zagadnieniom związanym z wymianą butli gazowej. 

Kursanci powinni w szczególny sposób troszczyć się o to, aby odbyta została dokładnie taka liczba godzin, jaką ustalił UDT. W przeciwnym razie można zakwestionować ważność kursu. Warto też pamiętać, że liczba godzin powinna się pojawić na suplemencie zaświadczenia o wzorze ściśle opracowanym przez MEN.

Samo posiadanie zaświadczenia nie uprawnia jeszcze operatora do tego, aby poruszał się z wykorzystaniem wózka jezdniowego. Staje się to możliwe dopiero po otrzymaniu przez niego od pracodawcy pisemnej zgody, która odnosi się zresztą jedynie do jego zakładu. Zgoda ma charakter jednorazowy, traci więc swoją ważność po zwolnieniu pracownika. Zaświadczenie można jednak przedstawić kolejnemu pracodawcy.

Pełen zakres kursów zawodowych znajdziesz na stronie Centrum Szkolenia Zawodowego Imagine House.